SFERY DZIAŁALNOŚCI MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PKPS:
Realizowanie zadań zleconych finansowanych i współfinansowanych przez Gminy takich jak:

Rozprowadzanie żywności w ramach programu unijnego FEAD we wszystkich jednostkach podstawowych zrzeszonych w Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim PKPS. Wydawanie żywności ma charakter ciągły.Organizowanie i prowadzenie dożywiania. Stałym punktem dożywiania jest stołówka prowadzona przez Zarząd Miejski PKPS w Nowym Targu, z której korzysta dziennie około 100 osób ubogich, bezrobotnych oraz bezdomnych.W szerokim znaczeniu udzielana jest pomoc rzeczowa polegająca na rozdzielaniu darów w naturze tj. odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, artykułów gospodarstwa domowego, a także wyposażenia mieszkań w meble (Rabka-Zdrój) Odzież i pozostałe środki rzeczowe otrzymują od darczyńców indywidualnych, hurtowni, sklepów itp.

Przy zarządach jednostek podstawowych działają Kluby Seniora. W Krakowie działają 4 takie kluby. Jednym z głównych celów ich działalności jest stworzenie ludziom starszym, w większości samotnym i niepełnosprawnym warunków do wzajemnych kontaktów i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Na wieczorkach klubowych dla uczestników podawane są posiłki, odbywają się spotkania z lekarzami, dietetykami oraz ludźmi kultury i sztuki. Organizowane są również wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze oraz zajęcia rekreacyjne. Przy klubach działają amatorskie zespoły artystyczne oraz odbywają się występy zespołów z zewnątrz. Działalność Klubów Seniora jest organizowana przez własne Rady Klubów Seniora i utrzymywana z darów środowisk, składek członkowskich, dotacji PKPS i innych źródeł. W ten sposób pobudzamy ludzi starszych do aktywności i ograniczamy ich osamotnienie. W wielu przypadkach działania nasze zapobiegają wykluczeniu społecznemu tych ludzi.

Zarząd Miejski PKPS w Rabce – Zdroju od lat organizuje bardzo uroczyście obchody „Dnia Dziecka” dla dzieci z rodzin ubogich.
Na wszystkich spotkaniach ich uczestnicy otrzymują paczki żywnościowe. PKPS w Rabce-Zdroju przekazuje artykuły żywnościowe, pozyskiwane z różnych źródeł a w szczególności z darów z Holandii i rozdaje je podopiecznym z Rabki-Zdroju oraz masowo rodzinom ubogim z okolicznych wsi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielamy pomocy finansowej osobom podopiecznym na zakup leków oraz poszkodowanym przez zdarzenia żywiołowe oraz na skutek przestępstw.Aktualności