Działalność wszystkich jednostek PKPS w kraju, w tym w Małopolskim Województwie obejmuje różne formy niesienia pomocy materialnej i opiekuńczej ludziom w potrzebie dla przetrwania ciężkich warunków, pogłębiającej się biedy i wyprowadzenia ich ze stanu apatii i zniechęcenia oraz poczucia beznadziejności.

PKPS jest w minimalnym stopniu finansowany ze środków publicznych – tylko w zakresie wykonywania zadań własnych gmin powierzonych niektórym jednostkom terenowym Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS. W wykonywaniu tych zadań PKPS uczestniczy po spełnieniu wymogów konkursowych.

Środki na różne formy pomocy materialnej osobom i rodzinom ubogim są zależne od wsparcia PKPS przez osoby fizyczne, firmy, instytucje publiczne i niepubliczne oraz inne podmioty.

PKPS korzysta w swojej działalności z pomocy „ludzi dobrej woli”. Na ich aktywności i bezpłatnej pracy opiera się funkcjonowanie naszych jednostek. Są to ludzie w różnym wieku, wielu zawodów, z doświadczeniem życiowym i umiejętnościami organizacyjnymi – skłonni do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Cenimy każdy, nawet niewielki wkład pracy na rzecz innych osób – będący prawdziwym darem serca.

Osobą niosącą pomoc może być każdy, kto ma chęci do pracy społecznej i poczucie odpowiedzialności za innych.

Mamy nadzieję, że informacja o realizowanych przez PKPS działaniach i akcjach pomocowych zachęca Państwa do współdziałania z nami. Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z naszymi jednostkami podstawowymi.

 

CELE PKPS

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest jedynym z najstarszych i największych organizacji charytatywnych w kraju.

Od roku 1958 bierze czynny udział w walce z biedą i nieporadnością życiową wielu grup ludzi na terenie całego kraju.

Naszymi celami statutowymi są:

 

1. Dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

2. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestniczeniu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy bądź wspieranie takich działań. Jest zawołaniem o włączenie się w nurt charytatywnego wsparcia biednych rodzin i osób ze zrozumieniem, że „każdy człowiek zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich” (Kartezjusz). Jako państwo i społeczeństwo stoimy przed wezwaniem jak walczyć z przejawami biedy i zagrożeniem wykluczenia jednostek i całych grup ludzi na margines społeczny.Aktualności